Forum içeriğimiz ziyaretçi kardeşlerimize açılmıştır. Forum sayfamızı daha aktif kullanmak için üye olmanız gerekir.

Gönderen Konu: REFTEN-İ DUHTER-İ TERSÂ BERÂY-I ÎMÂN ÂVERDEN DER PEY-İ ŞEYH  (Okunma sayısı 8653 defa)

Çevrimdışı beytulharran

  • Kahraman Üye
  • ****
  • İleti: 1439
  • 31
691 Çün uyanur uykudan kız hûb u hôş
Göñli içinden virür nûr ol güneş
692 Od içinde göñli mum gibi yanar
Gözlerinden yaş yirine kan iner
693 İrdi bir hâle ki hemdem bulmadı
Yidi bir zahmı ki merhem bulmadı
694 Sabrı gitdi vü karârı kalmadı
Hîç işinde ihtiyârı kalmadı
695 Bî-dil ü âşüfte vü rüsvâ olur
‘Âşık-ı şûrîde vü şeydâ olur
43
696 Ne cefâ kim şeyhe ol kıldı, girü
Birisine biñ cezâ buldı girü
697 Añsuzın bir derde ogradı ‘aceb
Eyledi ol derde dermânın taleb
698 Şeyh dînine ‘aceb sâdık olur
Nâgehân ma‘şûk-iken ‘âşık olur
699 Yalın ayak baş açuk girür yola
Kim ‘aceb şeyhi girü kanda bula
700 Ol kamu kibr ü delâl u gunc u nâz
Gitdi vü kaldı kıza mûnis niyâz
701 ‘Işkı yilinden çırâgı söyinür
Nâzük endâmı güneşden köyinür
702 Ol ki yüz göstermez-idi gözlere
‘Anberîn saçı bulaşur tozlara
703 Yolı bilmez vâlih ü hayrân gezer
Tagda taşda zâr u sergerdân gezer
704 Girü şeyhe gösterür düşde Çalab
Kim girü dön, ol kızı kılgıl taleb
705 Çün peşîmân oldı vü geldi yola
Şimdi anı istemeñ vâcib ola
706
Çün bizüm dînümüze ŝâdık-durur
Şimdi sen ma‘şûk ol ‘âşık-durur
707
Uykudan şeyh öyle bî-hôd uyanur
Kim gören ol şeyhi bir şeydâ sanur
708
Geldüği yola girür dahı gider
Gör kim ol ashâbı herbiri n'ider
709
Şeyhüñ ardına düşerler kamusı
Hem yöresine üşerler kamusı
710
Şeyhe eydürler dükeli yalvaru
Kim yolumuzdan neye döndüñ girü
711
Ögüñe düşdi meger ol dilsitân
Pîle yâd oldı girü Hindûsitân
712
Kendüzüñi girü tersâ kılmagıl
44
Halk içinde bizi rüsvâ kılmagıl
713
Güç ile bulduk senüñ dermânuñı
Küfre degşürme girü îmânuñı
714
Şeyh çün sözlerini gûş eyledi
Düşde gördügin bulara söyledi
715
Çün bular ol hâleti işitdiler
Dükeli şeyh-ile bile gittiler
716
Gördiler kim ol kız ırakdan gelür
Nâle vü feryâd u zârîler kılur
717
Hâm-iken çün ‘ışk odından ol bişer
Yalvarur şeyhüñ ayagına düşer
718
Eydür iy şeyh-i cihân u ehl-i dil
Senden el-hak yavlak oldum ben hacil
719
Bilmedin saña cefâlar eyledüm
Hem delim bîhûde sözler söyledüm
720
Ben anı kıldum ki benden yaraşur
Sen anı kılgıl ki senden yaraşur
721
Ben delim itdüm saña kıldum cefâ
Ol cefâya sen kerîm eyle vefâ
722
Derdüme lutf eyle dermân ‘arza kıl
Küfri kodum baña îmân ‘arza kıl
723
Şeyhe düşde gördügin şerh eyledi
Ol güneş kim düşde aña söyledi
724
Kim seni şeyhe helâl eylemişüz
İkiñüz hicrin visâl eylemişüz
725
Şeyh eydür hôd suçuñ bagışlayam
Degme cevrüñe yüz eylük işleyem
726
İlla seni almaġa kuvvet kanı
‘Ömr sürmege bile müddet kanı
727
Çün günüm taġ başına irdi benüm
Sen hilâl-ıla ne bedr ola canum
728
Koca hergiz inana mı güçine
Çünki ‘ömri irmiş ola uçına
45
729
Kuvvetüm yok çün hakuñdan çıkmaġa
Şehvet-ile ‘akl evini yıkmaġa
730
Sen meger kim dutmaduñ benden melâl
Âhirette olasın baña helâl
731
Ol kız eydür sen du‘â kıl kim benüm
Kabz ide Tañrı ileyüñde canum
732
Kim cihânda ayruġı çün almayam
Âhiretde senden ayru kalmayam
733
Baña çünkim olmadı senden visâl
Hâşa kim ayruk kişi ola helâl
734
Dünyada ko ileyüñde öleyim
Âhiretde girü seni bulayım
735
Bikr öleyim ko hayâtum kalmasun
Senden artuk beni kimse almasun
736
Şeyh çün eyler du‘â kim kız öle
Kamu yârânlar âmîn dirler bile
737
Şeyh ileyinde şehâdet getürür
Şeyh anı bir dem dizinde yaturur
738
Tañrı Tersâ kızına îmân virür
Secde eyler Tañrı'ya vü cân virür
739
Şeyh ü yârânlar kamu ol hasrete
Agladılar ol ‘acâyib hâlete
740
Dükeli bile namâzın kıldılar
Bî-vefâlıgın cihânuñ bildiler
741
Kamu hâlin çünki tertîb itdiler
Gûra kodılar anı vü gitdiler
742
Aldı mevt anuñ hayâtını dahı
Yazdı çarh anuñ berâtını dahı
743
Bî-muhâbâ dehr-i mekkâr âdemî
Bî-vefâ dünyâ vü gaddâr âdemî
744 Çün bu sırrı asl kavmi bildiler
Yitmiş ev kamu Müsülmân oldılar
745 Bir Müsülmân kâfir oldı bir zamân
Kim ola bir kız Müsülmân nâgehân
46
746 Gûrınuñ üstine nûr indi ‘azîm
Kim bu kıza rahmet eyledi Kerîm
747
Ança rahmet ol hazâyinde ola
Kim bize vü kamuya rahmet kıla
748
Bir kişi bu dâsitânı eylemiş
İlla lafzın key çöpürdek söylemiş
749
Eski bizden hûriye ton eylemiş
Bir keçeden aya pîlven eylemiş
750
Vezn-içün lafzuñ gidermiş harfini
Artuk eksük söylemiş söz sarfını
751
Şimdi Gülşehrî geyürdi bu aya
Lefgerî tonlar ki benzetdi baya
752 ‘Anber-ile saçın ördi sünbülüñ
Göñlegin atlasdan eyledi gülüñ
753 Söz hurûfın artuk eksük kılmadı
‘Âlim añladı vü câhil bilmedi
754 Tañrı’nuñ kudretlerin yâd eyledi
Mustafâ'nuñ cânını şâd eyledi
755 Böyle rengîn böyle datlu böyle ter
Husrev ü Şîrîn sözi oldı meger
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،